Lep?ie mo?nosti spolupráce.

Lep?ie mo?nosti spolupráce.

Nástroje na spoluprácu vstavané do v?etkych kreatívnych aplikácií od Photoshop CC a? po nové XD CC umo?ňujú jednoduché ukladanie, zdie?anie a bezpe?nú synchronizáciu dátovych zdrojov. Priná?ajú tie? pozoruhodné vysledky, kdeko?vek sa práve nachádzate.

Vyskú?ajte Creative Cloud

Vyskú?ajte ktorúko?vek kreatívnu aplikáciu zadarmo.

Pripojte sa k na?ej kreatívnej komunite a preskúmajte v?etky na?e po?íta?ové aplikácie s bezplatnou skú?obnou verziou. Získajte prístup a? k 2 GB cloudového ukladacieho priestoru na zdie?anie súborov a k tomu tipy od odborníkov a in?piráciu zo stoviek videokurzov.
?

Dokonalá efektivita práce s PDF súbormi.

Dokonalá efektivita práce s PDF súbormi.

Pomocou aplikácie Adobe Acrobat DC m??ete skenova?, upravova?, podpisova? a preskúmava?
dokumenty z ?ubovo?ného miesta.

?